Perhe- ja perintöoikeudelliset toimeksiannot sekä muut lakipalvelut luotettavasti Kirkkonummelta ja Helsingistä koko pääkaupunkiseudulla

 Asianajotoimisto Lakiasiat Wehka-aho Oy tarjoaa perhe- ja perintöoikeudelliset palvelut liittyen esimerkiksi avioliittoon ja lapsioikeuteen. Lisäksi saat meiltä apua myös riita-asioissa, yleisjuridiikassa ja ulkomaalaisoikeuteen liittyvissä tapauksissa. Palvelemme Kirkkonummelta ja Helsingistä käsin koko pääkaupunkiseudulla. Soita ja kysy neuvoa – henkilökuntamme palvelee sinua mielellään.

Hinnasto

Avioero, avoero ja yhteiselämän lopettaminen

Omaisuuden ositus tulee toimittaa avioeron jälkeen. Puoliso voi vaatia osituksen toimittamista koska vain avioeron vireille tultua, eli kun avioerohakemus on jätetty käräjäoikeudelle. Osituksessa puolisoiden välinen aviovarallisuusyhteys puretaan, varat ja velat jaetaan ja vahvistetaan mitä omaisuutta kummallekin jää eron jälkeen.

 

Mikäli eroavat puolisot ovat samoilla linjoilla siitä, miten heidän omaisuutensa on jaettava, voivat molemmat kääntyä yhdessä toimiston puoleen ositussopimuksen laatimiseksi. Mikäli osituksesta on riitaa, kannattaa molempien hankkia oma lakimies asiaa hoitamaan.

 

Omaisuuden jako tulee ajankohtaiseksi myös avoliiton päättyessä, jolloin sovellettavaksi tulevat muun muassa niin kutsutun "avoliittolain" sekä yhteisomistussuhteita koskevan lain säännökset.

 

Erotilanteessa voidaan tarvittaessa hakea käräjäoikeudelta yhteiselämän lopettamista koskevaa päätöstä, jolla toinen puolisoista voidaan velvoittaa muuttamaan yhteisestä kodista pois riippumatta asunnon omistussuhteista.

 

Autamme sinua mielellämme kaikissa avioeroon, avoeroon ja yhteiselämän lopettamiseen liittyvissä asioissa.

Avioliiton solmiminen ja avioehto

Omaisuuden jakoon liiton päättyessä voidaan varautua avioehtosopimuksen laatimisella. On muistettava, että kaikki avioliitot päättyvät aikanaan joko puolison kuolemaan tai avioeroon.

 

Avioehtosopimuksen laatiminen voi tulla kyseeseen esimerkiksi silloin, kun puolisoiden varallisuudessa on huomattava epätasapaino tai kun toisen puolison omalta suvultaan perintönä tai lahjana saama omaisuus halutaan rajata avio-oikeuden ulkopuolelle. Avioehdon avulla toisen tai molempien puolisoiden nykyinen tai tuleva omaisuus, tai osa siitä, voidaan rajata avio-oikeuden ulkopuolelle. Avioehto voidaan määrätä olemaan voimassa vain avioeron tapauksessa, tai myös silloin kun liitto päätyy puolison kuolemaan.

 

Avioliitossa tai kihloissa olevat puolisot voivat myös tehdä sopimuksen avioeron varalta, jolla he sopivat omaisuuden jakamisesta etukäteen, mikäli heidän liittonsa päättyisi eroon. Sopimuksella on mahdollista ehkäistä avioeroprosessissa herkästi syntyviä omaisuusriitoja. Sopimus ei korvaa varsinaista ositusta, mutta se antaa usein turvaa ja voi toimia ensimmäisenä askeleena eroprosessissa.

 

Lakimieheltä voit pyytää neuvontaa myös silloin, kun pohdit, mitä oikeusvaikutuksia ja veroseuraamuksia avioliiton solmiminen kohdallasi aiheuttaisi.

Kysy lisää!

Erilaiset perhemuodot

Uusperheessä elävien vanhempien kannattaa selvittää, miten lain säännökset vaikuttavat perheenjäsenten oikeudelliseen asemaan. Uusperheen lasten saattaminen tasa-arvoiseen asemaan perinnönjakoa ajatellen edellyttää testamentin laatimista. Lakimiehen kanssa kannattaa selvittää, miten lakimääräinen perimysjärjestys vastaa oman perheen tarpeita ja toiveita.


Lakimieheltä saat neuvoja myös parisuhteen rekisteröimisen vaikutuksesta perhesuhteisiin sekä lasten oikeudelliseen asemaan ja huoltajuuden määräytymiseen sateenkaariperheessä.

Kysy neuvoa

Lapsioikeus

Asianajotoimisto Lakiasiat Wehka-aho Oy palvelee lapsen huoltoon, asumiseen, tapaamisoikeuteen ja elatukseen liittyvissä asioissa. Lakimies voi avustaa sopimukseen pääsemisessä tai kun asiaa täytyy ajaa oikeusteitse.

 

Lasten asioista sopiminen ajankohtaistuu vanhempien eron myötä sekä muissa perheen suurissa olosuhteiden muutostilanteissa. Kaikkia lapsioikeudellisia asioita hallitsee asian ratkaiseminen lapsen edun mukaisesti, eikä osapuolten vaatimuksilla ole samanlaista merkitystä kuin muissa riita-asioissa. Vanhemman vaatimusten tulee siis perustua lapsen edun ensisijaisuudelle.

 

Jos lapsen huollosta tai tapaamisoikeudesta on jo voimassa lastenvalvojan tai tuomioistuimen vahvistama sopimus, voidaan asia ottaa uuteen käsittelyyn esimerkiksi olosuhteiden muuttuessa asuinpaikan vaihdoksen, terveydentilan, työtilanteen tai muun vastaavan syyn vuoksi. Jo vahvistettua elatusapua koskeva asia voidaan saattaa uudelleen ratkaistavaksi, jos esimerkiksi jommankumman vanhemman elatuskyvyssä tai lapsen elatuksen tarpeessa tapahtuu oleellisia muutoksia.

Edunvalvontaoikeus

Ikääntymiseen on hyvä varautua edunvalvontavaltakirjan ja hoitotahdon laatimisella. Edunvalvontavaltakirjan laatimisella voit ennakolta varautua tilanteeseen, jossa tulisit esimerkiksi sairauden vuoksi itse kykenemättömäksi huolehtimaan taloudellisista tai muista asioistasi ja valtuuttaa haluamasi henkilön tekemään päätöksiä puolestasi.

 

Edunvalvontavaltuutus helpottaa läheistesi taakkaa asioidesi hoitamisessa, jos et esimerkiksi enää kykenisi tekemään omaisuutesi käyttöä koskevia päätöksiä pitkälle edenneen muistisairauden vuoksi.

Hoitotahdolla voit antaa yksityiskohtaisia ohjeita ja määräyksiä siitä, miten toivot hoitosi järjestettävän, kun et enää itse kykene hoidostasi päättämään. Hoitotahto voi sisältää esimerkiksi määräyksiä siitä, minkälaisia lääkinnällisiä toimenpiteitä toivot tai mistä haluat ehdottomasti kieltäytyä.

 

Avustamme myös yleistä edunvalvontaa koskevissa hakemusasioissa, ja lakimiehemme toimii edunvalvontavaltuutetun, varavaltuutetun, edunvalvojan sijaisen ja prosessiedunvalvojan tehtävissä.

Ota yhteyttä

Perintöasioiden suunnittelu ja testamentti

Perintöasioita kannattaa suunnitella etukäteen, jotta perinnönjako saadaan aikanaan suoritettua perittävän tahdon mukaisesti, mahdollisimman sujuvasti ja riitoja välttäen.

 

Perintöverojen määrään, perillisten asemaan ja omaisuuden, kuten kesämökkikiinteistön, hallintaan on helppoa ja tehokasta vaikuttaa testamenttimääräysten kautta. Testamentilla voit esimerkiksi parantaa lesken asemaa antamalla hänelle lakimääräistä enemmän määräysvaltaa omaisuuteen, sulkea pois perillisten aviopuolisoiden avio-oikeuden perittävään omaisuuteen tai jakaa omaisuutta useammalle sukupolvelle ja saajalle perintöverot minimoiden. Voit myös antaa määräyksiä esimerkiksi siitä, kuka hoitaa alaikäisten perinnönsaajien omaisuutta tai kenelle tietty omaisuuserä on menevä sen ensisaajan kuoltua.

 

Erilaisiin tarpeisiin ja toiveisiin on lukuisia eri vaihtoehtoja, joita kannattaa käydä lakimiehen kanssa huolellisesti läpi ennen testamentin laatimista.
Jos olet jo laatinut testamentin, voit käydä lakimiehen kanssa läpi sen päivitystarpeet, ottaen huomioon mahdollisen oman tai testamentinsaajien muuttuneen elämäntilanteen sekä ajantasaisen lainsäädännön.

Perunkirjoitus ja perinnönjako

Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Perukirjan laatimisessa kannattaa käyttää apuna lakimiestä, jotta lain vaatimukset ja perukirjan verovaikutukset tulevat asianmukaisesti huomioiduiksi. Erityisesti silloin, kun vainajalta on jäänyt leski, on perukirjan merkinnöissä oltava tarkka lesken oikeuksien ja ilmoitusten suhteen.

 

Perunkirjoituksen jälkeen, kun mahdolliset velat on maksettu, voi kuka tahansa pesän osakkaista vaatia perinnönjakoa. Mikäli perittävä oli avioliitossa, tulee ensin tai samassa yhteydessä tehtäväksi omaisuuden ositus. Omaisuus voidaan jakaa kokonaan tai osittain, ja perinnöstä on myös mahdollista luopua esimerkiksi omien lasten hyväksi. Eri vaihtoehtoja on hyvä käydä lakimiehen kanssa läpi kaikkia perillisiä tyydyttävän ja verotuksen kannalta optimaalisen lopputuloksen aikaansaamiseksi.

Kysy lisää lakimiehiltämme!

Oikeudenkäynnit, riita-asiat ja yleisjuridiikka

Lakiasiaintoimistostamme saat apua muun muassa sopimusoikeuteen, asuntokauppariitaan ja vahingonkorvauksiin liittyvissä riita-asioissa. Laadimme myös erilaisia asiakirjoja, kuten kauppa- ja lahjakirjoja sekä huoneen- tai maanvuokrasopimuksia.

 

Otathan yhteyttä osaaviin lakimiehiimme, niin käydään yhdessä tilanteesi läpi. Muista myös kattavat perhe- ja perintöoikeuden palvelumme.

Ota yhteyttä

Rikosoikeus

Lakipalveluihimme kuuluvat myös rikosoikeudelliset asiat. Niitä ovat muun muassa lähisuhdeväkivalta, seksuaalirikokset, ihmiskauppa ja sen lähirikokset sekä huumausainerikokset.

Rikoksen uhrina olet oikeutettu oikeudenkäyntiavustajan käyttöön kaikissa prosessin vaiheissa sekä valitsemaan itse henkilön hoitamaan asiaasi. Useimmissa tapauksissa avustajan käyttäminen on uhrille maksutonta.

 

Mikäli puolestaan sinua epäillään rikoksesta, sinulla on oikeus käyttää oikeudenkäyntiavustajaa, joka puolustaa sinua syytteitä vastaan ja varmistaa, että prosessi sujuu kannaltasi oikeudenmukaisesti.

Lue lisää

Ulkomaalaisoikeus

Avustamme maahanmuuttoa, kuten oleskelulupaa ja perheenyhdistämistä, koskevissa asioissa. Tiesithän että voit saada oikeusapua myös yksityiseltä lakimieheltä taloudellisen tilanteesi perusteella? Voimme auttaa sinua oikeudenkäyntiasioissa, kuten valituksen tekemisessä hallinto-oikeudelle Maahanmuuttoviraston päätöksestä.

Avustamme myös maasta poistamista (käännytys tai karkotus) ja säilöönottoa koskevissa asioissa.

 

Kansainvälistä suojelua ja turvapaikkaa koskevien valitusten määräajat ovat tiukat, joten otathan yhteyttä heti päätöksen saatuasi. Ammattitaitoinen henkilökuntamme neuvoo ja auttaa sinua kaikissa tarvitsemissasi lakiasioissa.

Katso yhteystiedot tästä