Monipuoliset lakiasiat testamentista rikosasioihin

Lakiasiat Wehka-aho on monipuolisten palvelujen lakiasiaintoimisto. Toimisto palvelee pääosin yksityishenkilöitä mm. perhe- ja perintöoikeuteen, lapsioikeuteen, rikosoikeuteen ja yleisjuridiikkaan liittyvissä asioissa. Toimistomme löydät Kirkkonummelta ja Espoosta. Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Toiminnassa painotetaan luottamusta sekä ihmisläheistä ja helposti lähestyttävää palvelua. Lakimies Wehka-aho on tottunut työskentelemään niin lasten ja nuorten parissa kuin iäkkäidenkin ihmisten kanssa. Tarvittaessa tapaamisia järjestetään myös toimiston ulkopuolella kuten hoitolaitoksessa. Älä epäröi ottaa yhteyttä pieneltäkään tuntuvassa asiassa. Alkuneuvottelu (15 min puhelimitse tai toimistolla) on aina maksuton ja siinä selvitetään minkälaista juridista apua mahdollisesti tarvitset, ja mitkä ovat toimeksiannon hoitamisen arvioidut kustannukset. 

Oikeusapu

Toimisto palvelee oikeudenkäyntiasioissa myös oikeusapuasiakkaita eli pieni- ja keskituloisia henkilöitä, jotka ovat asian laadun puolesta oikeutettuja saamaan oikeudenkäyntikustannukset maksetuksi kokonaan tai osittain valtion varoista. Asiakkaalla on aina oikeus valita hänelle sopiva lakimies asiaa hoitamaan eikä valtion oikeusapu rajoitu julkisten oikeusavustajien palveluihin. Toimiston lakimiehet kuuluvat oikeusavustajarekisteriin ja toimiston asiakkaille haetaan päätös oikeusavusta sähköisen järjestelmän kautta ilman, että asiakkaan tarvitsee itse asioida oikeusaputoimiston kanssa.

Kaikki toimiston lakimiehet, Wehka-aho, Vaihemäki ja Backström, palvelevat asiakkaita myös oikeudenkäyntiasioissa - toisin kuin monet muut lakimiehet. Lainmuutoksen myötä oikeudenkäynneissä toimiminen on vaatinut erityistä lupaa vuoden 2014 alusta lukien. Luvan saamisen edellytyksenä on oikeustieteellisen ylemmän korkeakoulututkinnon lisäksi riittävä perehtyneisyys sekä rehellisyys ja sopivuus tehtävään. Lakimiehen pätevyyden oikeudenkäyntiavustajana toimimiseen voit tarkistaa Oikeushallinnon ylläpitämästä julkisesta luettelosta.

Perintöoikeus

Perintöasioiden suunnittelu ja testamentti

 • Perintöasioita kannattaa suunnitella etukäteen, jotta perinnönjako saadaan aikanaan suoritettua perittävän tahdon mukaisesti, mahdollisimman sujuvasti ja riitoja välttäen. Perintöverojen määrään, perillisten asemaan ja omaisuuden, kuten kesämökkikiinteistön, hallintaan on helppoa ja tehokasta vaikuttaa testamenttimääräysten kautta.
 • Testamentilla voit esimerkiksi parantaa lesken asemaa antamalla hänelle lakimääräistä enemmän määräysvaltaa omaisuuteen, sulkea pois perillisten aviopuolisoiden avio-oikeuden perittävään omaisuuteen tai jakaa omaisuutta useammalle sukupolvelle ja saajalle perintöverot minimoiden. Voit myös antaa määräyksiä esimerkiksi siitä, kuka hoitaa alaikäisten perinnönsaajien omaisuutta tai kenelle tietty omaisuuserä on menevä sen ensisaajan kuoltua. Erilaisiin tarpeisiin ja toiveisiin on lukuisia eri vaihtoehtoja, joita kannattaa käydä lakimiehen kanssa huolellisesti läpi ennen testamentin laatimista. Jos olet jo laatinut testamentin, lakimiehen kanssa voit käydä läpi sen päivitystarpeet huomioiden mahdollinen oma tai testamentinsaajien muuttunut elämäntilanne sekä ajantasainen lainsäädäntö.

Perunkirjoitus ja perinnönjako

 • Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Perukirjan laatimisessa kannattaa käyttää apuna lakimiestä, jotta lain vaatimukset ja perukirjan verovaikutukset tulevat asianmukaisesti huomioiduiksi. Erityisesti silloin, kun vainajalta on jäänyt leski, on perukirjan merkinnöissä oltava tarkka lesken oikeuksien ja ilmoitusten suhteen.
 • Perunkirjoituksen jälkeen, kun mahdolliset velat on maksettu, voi kuka tahansa pesän osakkaista vaatia perinnönjakoa. Mikäli perittävä oli avioliitossa, tulee ensin tai samassa yhteydessä tehtäväksi omaisuuden ositus. Omaisuus voidaan jakaa kokonaan tai osittain ja perinnöstä on myös mahdollista luopua esimerkiksi omien lasten hyväksi. Eri vaihtoehtoja on hyvä käydä lakimiehen kanssa läpi kaikkia perillisiä tyydyttävän ja verotuksen kannalta optimaalisen lopputuloksen aikaansaamiseksi.

Takaisin ylös. 


Perheoikeus

Avioero, avoero ja yhteiselämän lopettaminen

 • Omaisuuden ositus tulee toimittaa avioeron jälkeen. Puoliso voi vaatia osituksen toimittamista koska vain avioeron vireille tultua eli kun avioerohakemus on jätetty käräjäoikeudelle. Osituksessa puolisoiden välinen aviovarallisuusyhteys puretaan, varat ja velat jaetaan ja vahvistetaan mitä omaisuutta kummallekin jää eron jälkeen.
 • Mikäli eroavat puolisot ovat samoilla linjoilla siitä, miten heidän omaisuutensa on jaettava, voivat molemmat kääntyä yhdessä toimiston puoleen ositussopimuksen laatimiseksi. Mikäli osituksesta on riitaa, kannattaa molempien hankkia oma lakimies asiaa hoitamaan.
 • Omaisuuden jako tulee ajankohtaiseksi myös avoliiton päättyessä, jolloin sovellettavaksi tulevat muun muassa niin kutsutun "avoliittolain" sekä yhteisomistussuhteita koskevan lain säännökset.
 • Erotilanteessa voidaan tarvittaessa hakea käräjäoikeudelta yhteiselämän lopettamista koskevaa päätöstä, jolla toinen puolisoista voidaan velvoittaa muuttamaan yhteisestä kodista pois riippumatta asunnon omistussuhteista.

Avioliiton solmiminen ja avioehto

 • Omaisuuden jakoon liiton päättyessä voidaan varautua avioehtosopimuksen laatimisella. On muistettava, että kaikki avioliitot päättyvät aikanaan, joko puolison kuolemaan tai avioeroon.
 • Avioehtosopimuksen laatiminen voi tulla kyseeseen esimerkiksi kun puolisoiden varallisuudessa on huomattava epätasapaino tai kun toisen puolison omalta suvultaan perintönä tai lahjana saama omaisuus halutaan rajata avio-oikeuden ulkopuolelle.
 • Avioehdon avulla toisen tai molempien puolisoiden nykyinen tai tuleva omaisuus, tai osa siitä, voidaan rajata avio-oikeuden ulkopuolelle. Avioehto voidaan määrätä olemaan voimassa vain avioeron tapauksessa, tai myös silloin kun liitto päätyy puolison kuolemaan.
 • Avioliitossa tai kihloissa olevat puolisot voivat myös tehdä sopimuksen avioeron varalta, jolla he sopivat omaisuuden jakamisesta etukäteen mikäli heidän liittonsa päättyisi eroon. Sopimuksella on mahdollista ehkäistä avioeroprosessissa herkästi syntyviä omaisuusriitoja. Sopimus ei korvaa varsinaista ositusta mitäli liitto päättyy eroon, mutta se antaa usein turvaa ja voi toimia ensimmäisenä askeleena eroprosessissa.
 • Lakimieheltä voit pyytää neuvontaa myös kun pohdit mitä oikeusvaikutuksia ja veroseuraamuksia avioliiton solmiminen kohdallasi aiheuttaisi.

Erilaiset perhemuodot

 • Uusperheessä elävien vanhempien kannattaa selvittää, miten lain säännökset  vaikuttavat perheenjäsenten oikeudelliseen asemaan. Uusperheen lasten saattaminen tasa-arvoiseen asemaan perinnönjakoa ajatellen edellyttää testamentin laatimista. Lakimiehen kanssa kannattaa selvittää, miten lakimääräinen perimysjärjestys vastaa oman perheen tarpeita ja toiveita
 • Lakimieheltä saat neuvoa myös selvittäksesi parisuhteen rekisteröimisen vaikutuksia perhesuhteisiin sekä lasten oikeudellista asemaa ja huoltajuuden määräytymistä sateenkaariperheessä.

Lapsioikeus

 • Lakiasiat Wehka-aho palvelee lapsen huoltoon, asumiseen, tapaamisoikeuteen ja elatukseen liittyvissä asioissa. Lakimies voi avustaa sopimukseen pääsemisessä tai kun asiaa täytyy ajaa oikeusteitse.
 • Lasten asioista sopiminen ajankohtaistuu vanhempien eron myötä sekä muissa perheen suurissa olosuhteiden muutostilanteissa.
 • Kaikkia lapsioikeudellisia asioita hallitsee asian ratkaiseminen lapsen edun mukaisesti eikä osapuolten vaatimuksilla ole samanlaista merkitystä kuin muissa riita-asioissa. Vanhemman vaatimusten tulee siis perustua lapsen edun ensisijaisuudelle.
 • Jos lapsen huollosta tai tapaamisoikeudesta on jo voimassa lastenvalvojen tai tuomioistuimen vahvistama sopimus, voidaan asia ottaa uuteen käsittelyyn esimerkiksi olosuhteiden muuttuessa asuinpaikan vaihdoksen, terveydentilan, työtilanteen tms. syyn vuoksi.
 • Jo vahvistettua elatusapua koskeva asia voidaan saattaa uudelleen ratkaistavaksi jos esimerkiksi jomman kumman vanhemman elatuskyvyssä tai lapsen elatuksen tarpeessa tapahtuu oleellisia muutoksia.

Edunvalvontaoikeus

 • Ikääntymiseen on hyvä varautua edunvalvontavaltakirjan ja hoitotahdon laatimisella.
 • Edunvalvontavaltakirjan laatimisella voit ennakolta varautua tilanteeseen, jossa tulisit esimerkiksi sairauden vuoksi itse kykenemättömäksi huolehtimaan taloudellisista tai muista asioistasi ja valtuuttaa haluamasi henkilön tekemään päätöksiä puolestasi.
 • Edunvalvontavaltuutus helpottaa läheistesi taakkaa asioidesi hoitamisessa, jos et esimerkiksi enää kykenisi tekemään omaisuutesi käyttöä koskevia päätöksiä pitkälle edenneen muistisairauden vuoksi. 
 • Hoitotahdolla voit antaa yksityiskohtaisia ohjeita ja määräyksiä siitä, miten toivot hoitosi järjestettävän kun et enää itse kykene hoidostasi päättämään. Hoitotahto voi sisältää esimerkiksi määräyksiä siitä, minkälaisia lääkinnällisiä toimenpiteitä toivot tai mistä haluat ehdottomasti kieltäytyä.
 • Avustamme myös yleistä edunvalvontaa koskevissa hakemusasioissa ja lakimiehemme toimii edunvalvontavaltuutetun, varavaltuutetun, edunvalvojan sijaisen ja prosessiedunvalvojan tehtävissä.

Takaisin ylös.


Rikosoikeus

 • Asianomistaja eli rikoksen uhri on oikeutettu lakimiesavustajan käyttöön kaikissa prosessin vaiheissa. Useimmissa tapauksissa lakimiesapu on uhrille maksutonta.
 • Lakimies voi avustaa rikoksen uhria rikosilmoituksen tekemisessä,  poliisikuulusteluissa, rikosperusteisten yksityisoikeudellisten vaatimusten laadinnassa sekä oikeudenkäynnissä.
 • Katso aiheesta lisää  Ajankohtaista-osion kirjoituksesta.
 • Rikoksesta epäillyt ja syytetyt tarvitsevat oikeudenkäyntiavustajaa puolustautumaan syytteitä vastaan ja lakimieheen kannattaa ottaa yhteyttä jo esitutkintavaiheessa.
 • Oikeudenkäyntiavustaja avustaa rikosasian asianosaista koko prosessin ajan varmistaen, että prosessi sujuu hänen kannaltaan oikeudenmukaisesti ja, että hän saa siitä riittävästi tietoa päätöstensä tueksi.

Takaisin ylös.


Oikeudenkäynnit, riita-asiat ja yleisjuridiikka

 • Lakiasiaintoimistosta saat apua myös mm. sopimusoikeuteen, asuntokauppariitaan ja vahingonkorvauksiin liittyvissä riita-asioissa.
 • Toimistossa laaditaan myös erilaisia asiakirjoja kuten kauppa- ja lahjakirjoja sekä huoneen- tai maanvuokrasopimuksia. 

Takaisin ylös. 


Ulkomaalaisoikeus

 • Avustamme maahanmuuttoa, kuten oleskelulupaa ja perheenyhdstämistä, koskevissa asioissa
 • Oikeusapua on mahdollista saada yksityiseltäkin lakimieheltä taloudellisen tilanteen perusteella oikeudenkäyntiasioihin kuten valituksen tekemiseen hallinto-oikeudelle Maahanmuuttoviraston päätöksestä.
 • Kansainvälistä suojelua ja turvapaikkaa koskevien valitusten määräajat ovat tiukat, joten otathan yhteyttä heti päätöksen saatuasi
 • Avustamme myös maastapoistamista (käännytys tai karkoitus) ja säilöönottoa koskevissa asioissa

Yhteystiedot

Lakiasiat Wehka-aho

Kirkkonummella:
Kirkkotallintie 4 A 2.krs
02400 Kirkkonummi

Espoossa:
Puolikkotie 8, 5. krs
02230 Espoo


Postiosoite: 

PL 64,
02401 Kirkkonummi

puh. 050 462 9022

lakiasiat@wehka-aho.fi

Yhteydenottolomake

Y-tunnus: 2521364-3