Lakimies oikeudenkäyntiavustajana - tiukentunut sääntely

Kaikki lakimiehet eivät ole enää vuoden 2014 alusta voineet hoitaa oikeudenkäyntiasioita. Oikeudenkäyntiavustajana tai -asiamiehenä toimimisen sääntelyä on tiukennettu kansalaisten oikeusturvan parantamiseksi. Vuoden 2013 alusta astui voimaan laki luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista ja lain siirtymäsäännöksen mukaan vuoden 2014 alusta oikeudenkäyntiasioita saavat hoitaa muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta vain asianajajat, julkiset oikeudenkäyntiavustajat sekä lakimiehet, joille oikeudenkäyntiavustajalautakunta on myöntänyt luvan. Näistä lakimiehistä käytetään nimitystä ”lupalakimies”. Uudistus on vähentänyt oikeuksissa toimivien lakimiesten määrää. Monet aiemmin oikeudenkäyntiasioita hoitaneet lakimiehet eivät ole syystä tai toisesta lupaa hakeneet tai saaneet ja ovat näin rajanneet oikeudenkäyntiasiat tehtäviensä ulkopuolelle. Uudistus on myös aiheuttanut ongelmatilanteita tuomioistuimissa, jos kesken prosessin on havaittu lakimiehen edustavan tai avustavan päämiestään ilman lupaa.

Luvan saannin edellytyksenä on  ylemmän oikeustieteellisen korkeakoulututkinnon lisäksi riittävä perehtyneisyys oikeudenkäyntiavustajan- ja asiamiehen tehtäviin, rehellisyys ja sopivuus tehtävään. Lakimies Emmi Wehka-aho on osoittanut perehtyneisyytensä suorittamalla Suomen Asianajajaliiton asianajajatutkinnon ja saanut puheena olevan luvan  vuonna 2013.

Asiakkaat voivat tarkistaa lakimiehen pätevyyden toimia oikeudenkäyntiavustajana avoimesta rekisteristä, joka löytyy alla olevasta osoitteesta.

https://asiointi.oikeus.fi/web/asiointi/oikeudenkayntiavustaja-luettelo

Lupalakimiehet kuuluvat oikeudenkäyntiasioita hoitaessaan vastaavan valvonnan piiriin kuin asianajajat. Toimintaa valvoo Asianajajaliiton valvontalautakunta, oikeudenkäyntiavustajalautakunta sekä osaltaan myös oikeuskansleri. Lupalakimiehen toiminnasta voi tehdä valituksen valvontalautakuntaan, jos hän esimerkiksi rikkoo seuraavassa lueteltuja velvollisuuksiaan.

Oikeudenkäyntiavustajan velvollisuudet

 • olla asiakkaalleen lojaali sekä parhaan kykynsä mukaan valvoa asiakkaansa etua ja oikeutta;
 • olla riippumaton sellaisista ulkopuolisista vaikutteista, jotka voivat haitata hänen kykyään täysipainoisesti valvoa asiakkaansa etua, sekä säilyttää toiminnassaan riippumattomuutensa;
 • tehtävää vastaanottaessaan ja sitä hoitaessaan olla esteetön;
 • olla luvattomasti ilmaisematta sellaista yksityisen tai perheen salaisuutta taikka liike- tai ammattisalaisuutta, josta hän tehtävässään on saanut tiedon;
 • olla luvattomasti ilmaisematta muita kuin edellä mainitussa kohdassa tarkoitettuja tietoja, joita hän tehtävää hoitaessaan on saanut tietää asiakkaastaan ja tämän oloista;
 • hoitaa saamansa tehtävät huolellisesti, täsmällisesti, tarpeellisella joutuisuudella sekä tarpeettomia kustannuksia aiheuttamatta;
 • ylläpitää ja kehittää ammattitaitoaan sekä seurata oikeuskehitystä erityisesti niillä oikeudenaloilla, joilla hän toimii;
 • kieltäytyä ottamasta tehtävää vastaan, jos hänellä ei ole sen edellyttämää ammattitaitoa tai jos hän ei muutoin kykene huolehtimaan tehtävän asianmukaisesta hoitamisesta;
 • pitää asiakkaalleen kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan;
 • vastata kohtuullisessa ajassa saamiinsa oikeudenkäyntiasiamiehen ja -avustajan tehtäviin liittyviin yhteydenottoihin, jollei se aiemman vastauksen tai muun vastaavan syyn vuoksi ole ilmeisen tarpeetonta;
 • vastata tehtävää tarjonneelle ilman aiheetonta viivytystä, jos hän ei ota vastaan hänelle tarjottua tehtävää;
 • hankkia asiakkaansa hyväksyminen tämän oikeutta koskeviin tärkeisiin toimenpiteisiin, jolleivät asian kiireellisyys tai muut painavat syyt sitä estä;
 • olla ilman erityistä syytä ryhtymättä oikeudellisiin toimenpiteisiin ilmoittamatta vastapuolelle asiakkaansa vaatimuksia ja varaamatta vastapuolelle kohtuullista harkinta-aikaa sekä tilaisuutta asian sovinnolliseen selvittämiseen;
 • olla ilman vastapuolen suostumusta sopimusneuvotteluiden ulkopuolella vetoamatta vastapuolen tekemään sovintotarjoukseen;
 • olla painostamatta sopimattomasti vastapuolta;
 • olla pyrkimättä vaikuttamaan tuomioistuimeen tai muuhun viranomaiseen epäasiallisin keinoin ja saattamatta tuomioistuimen tai muun viranomaisen työtä tai ratkaisua epäasiallisen arvostelun kohteeksi;
 • olla antamatta tuomioistuimelle tai muulle viranomaiselle lausumia, jotka hän tietää paikkansapitämättömiksi, sekä kiistämättä, minkä tietää todeksi;
 • olla pyrkimättä sopimattomasti vaikuttamaan todistajaan;
 • olla ilman erityistä syytä pitämättä yhteyttä vastapuoleen ilman tämän oikeudenkäyntiasiamiehen tai -avustajan suostumusta, jos asiakkaan vastapuoli käyttää oikeudellista avustajaa.